Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

ΧΡΕΩΣΤΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.....


Χρεωστεῖς χριστιανὲ νὰ ἀγαπᾶς τὴν Πατρίδα
Τοῦ Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων (1780-1857) 

Λέγω πρῶτον, ὅτι χρεωστεῖς χριστιανέ, καθὸ χριστιανὸς νὰ ἀγαπᾶς καὶ νὰ εὐεργέτης τὴν Πατρίδα. Σὲ προστάζει ὁ θεῖος νόμος «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
ὡς σεαυτόν». Πλησίον σου εἶναι βέβαια πᾶς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ποῖος δύναται


νὰ εἶναι πλησιέστερός σου παρὰ τοὺς συγγενεῖς, καὶ ὁμοπίστους καὶ
συμπολίτας σου; Οὗτοι εἶναι ἀδελφοί σου, οἵτινες... συγκατοικούσι μετά σου
εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν χώραν, ὡσὰν εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν οἰκίαν οὗτοι ἔχουσι
τὸν αὐτὸν καὶ σὺ πατέρα, τὸν Θεὸν τὴν αὐτὴν καὶ σὺ μητέρα, τὴν Ἐκκλησίαν,
τὸ αὐτὸ γενέθλιον ἔδαφος, καὶ τὰς αὐτᾶς τροφᾶς, τοὺς αὐτοὺς νόμους, τοὺς
αὐτοὺς ἄρχοντας καὶ ποιμένας καὶ διδασκάλους, τὰς αὐτᾶς πρὸς σὲ κοινᾶς καὶ
πανηγύρεις καὶ ἀπολαύσεις, καὶ λύπας καὶ χαρᾶς• ὅσον λοιπὸν
εἰλικρινέστερον ἀγαπᾶς τοὺς συμπατριώτας καὶ τὴν Πατρίδα, τόσον
βεβαιότερον ἐκπληρώνεις τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάλιν ἐξ ἐναντίας, ὅσον
ἀμελεῖς καὶ προδίδεις πολλάκις τῆς Πατρίδος τὰ συμφέροντα, τόσον
ἐξελέγχεσαι παραβάτης τοῦ θείου νόμου, καὶ τοῦ πλησίον σου ἐχθρός,
χειρότερον ἄπιστου- «εἰ τὶς τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ τὴν
πίστιν ἤρνηται, καὶ ἔστιν...ἀπίστου χείρων»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Κώστα Σαρδελή, Ἀνθολόγιο τῆς Λευτεριᾶς,

 Ἐκδόσεις Φιλιππότη, Ἀθήνα 1984, σ. 252
Περιοδικὸ Παρακαταθήκη
Σεπτέμβριος- Ὀκτώβριος 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου